యూవెర్సిన్ లోనికి ప్రవేశించండి

Here’s a summary of what you can expect to find in our Privacy Policy and Terms of Use, which cover all YouVersion-branded products and services:

మీకు అనుభవాన్ని వ్యక్తిగతీకరించటమైనది.

మీరు YouVersion ఖాతా తెరిచినప్పుడు లేదా మాయొక్క ఏదైనా అప్లికేషన్స్ లేదా సైట్స్ ఉపయోగించినప్పుడు పై సందర్భాలలో మేము మీకు మరింత వ్యక్తిగతీకరించనటువంటి బైబుల్ అనుభవాన్ని ఇచ్చుటకు ఉపయోగించునట్లుగ సమాచారాన్ని సేకరించటం జరుగుతుంది.

మేము మీయొక్క సమాచారాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాము.

The policies clearly outline the types of data we collect from your activity, and how we use that information to enhance your YouVersion experience.

మేము మూడవ పక్షపు ప్రకటనదారులకు లేదా వ్యాపారపు ప్రకటన సమూహాలకు మీ వ్యక్తిగతంగా గుర్తించదగిన సమాచారాన్ని పంచుకోవటం చేయము. వాస్తవానికి, YouVersion లాభాపేక్ష-లేని సేవా సంస్థ అని మీకు తెలుసా? మా దృష్టి సేవతోకూడినడైనందున మేము డబ్బు సృష్టించటం, సమాచారన్నీ విక్రయించడం లేదా YouVersion ఉత్పత్తుల లోపల వ్యాపార ప్రకటనలను ఉంచడం లేదు.

మీ గోప్యత సురక్షితం.

When you see stats we share and celebrate about Bible engagement around the world, we make sure to analyze the data in a way that protects your privacy.

ఈ సమాచారం ప్రచురించబడినప్పుడు, ఇది మీ వ్యక్తిగత గుర్తింపు పొందిన సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయకుండా కేవలం సంకలన రూపంలో మాత్రమే ఉంటుంది. అదనంగా, మేము మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని రక్షించడానికి రూపొందించిన భద్రత ప్రామాణిక పరిశ్రమ స్థాయి భద్రతా ప్రమాణాలను అమలు చేస్తాము.

ఇది మీ అనుభవం.

Our policies make it clear what rights you have when using YouVersion, including accessing, sharing, changing and deleting your personal data. We also address data collection technologies and how those processes help the YouVersion Community fully engage with the Bible.

బైబిల్యు తో నా వొడంబడికను ద్రుదపరచాదానికై యువర్షన్ నాకు ఈమెయిల్ పంపడం నాకు సమ్మతమే.


I agree to YouVersion’s Terms and Privacy Policy.


రద్దు

Facebook తొ కొనసాగించు
Google తొ కొనసాగించు
Apple తో కొనసాగించు

Don't have an account? Sign Up

Forgot your password?